Menu
Your Cart
LẮP ĐẶT TẠI NHÀ
Chúng tôi cung cấp dịch vụ lấp đặt tại nha uy tín trong 24 giờ
THANH TOÁN TẠI NHÀ
Thanh toán tại nhà trực tiếp cho nhân viên lắp đặt
BẢO HÀNH TẠI NHÀ
Tất cả các loại máy lọc nước đang trong thời gian còn bảo hành

Tin tức & sự kiện

Queries: 186, Total time: 65.320 ms [By time] [By id] [By file]
1 (0.111)
SET time_zone = '+00:00'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/framework.php:84
2 (0.334)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '0' AND (route = 'engb' OR route = '')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
3 (1.302)
SELECT `data`
FROM `fhj6_session`
WHERE `session_id` = 'd5a78781dca28261154293cadb' AND `expire` > '2023-11-30 18:12:39'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/session/db.php:16
4 (0.237)
SELECT *
FROM fhj6_store
WHERE REPLACE(`ssl`, 'www.', '') = 'https://locnuocchinhhang.vn/'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:6
5 (1.630)
SELECT *
FROM `fhj6_setting`
WHERE store_id = '0' OR store_id = '0'
ORDER BY store_id ASC
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:25
6 (0.152)
SET time_zone = '+07:00'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:40
7 (0.251)
SELECT *
FROM fhj6_currency
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/currency.php:10
8 (0.402)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM fhj6_tax_rule tr1
LEFT JOIN fhj6_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN fhj6_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN fhj6_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN fhj6_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'shipping' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '230' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '202')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/tax.php:16
9 (0.294)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM fhj6_tax_rule tr1
LEFT JOIN fhj6_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN fhj6_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN fhj6_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN fhj6_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'store' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '230' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '202')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/tax.php:44
10 (0.304)
SELECT *
FROM fhj6_weight_class wc
LEFT JOIN fhj6_weight_class_description wcd ON (wc.weight_class_id = wcd.weight_class_id)
WHERE wcd.language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/weight.php:10
11 (0.305)
SELECT *
FROM fhj6_length_class mc
LEFT JOIN fhj6_length_class_description mcd ON (mc.length_class_id = mcd.length_class_id)
WHERE mcd.language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/length.php:10
12 (0.351)
DELETE
FROM fhj6_cart
WHERE (api_id > '0' OR customer_id = '0') AND date_added < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:15
13 (0.624)
SELECT *
FROM `fhj6_event`
WHERE `trigger` LIKE 'catalog/%' AND status = '1'
ORDER BY `sort_order` ASC
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/setting/event.php:4
14 (0.212)
SELECT count(*) AS total
FROM `fhj6_journal3_skin`
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/journal3/settings.php:112
15 (0.330)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
16 (0.354)
SELECT *
FROM fhj6_layout_route
WHERE 'common/home' LIKE route AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
17 (0.555)
SELECT layout_id, layout_data
FROM `fhj6_journal3_layout`
WHERE `layout_id` = '1' OR `layout_id` = -1
ORDER BY `layout_id` DESC
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/journal3/layout.php:122
18 (0.406)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
19 (0.364)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
20 (0.236)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/css'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
21 (1.390)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
22 (0.343)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
23 (0.322)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
24 (0.332)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
25 (0.371)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
26 (0.356)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
27 (0.346)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
28 (0.367)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
29 (0.350)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/master_slider'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
30 (0.374)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
31 (0.262)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/info_blocks'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
32 (0.411)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
33 (0.244)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'product/product' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
34 (0.404)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=1' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
35 (0.306)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=2' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
36 (0.244)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/products'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
37 (0.340)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
38 (0.278)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/title'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
39 (0.360)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
40 (0.275)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/button'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
41 (0.373)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
42 (0.260)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/banners'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
43 (0.352)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
44 (0.296)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'product/product' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
45 (0.325)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=5' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
46 (0.350)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=1' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
47 (0.400)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=9' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
48 (0.392)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=8' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
49 (0.317)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=2' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
50 (0.365)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=3' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
51 (0.225)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/products'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
52 (0.352)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
53 (0.220)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/button'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
54 (0.312)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
55 (0.263)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/title'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
56 (0.403)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
57 (0.315)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/button'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
58 (0.354)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
59 (0.317)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'product/product' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
60 (0.353)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=5' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
61 (0.354)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=1' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
62 (0.318)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=9' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
63 (0.326)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=8' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
64 (0.282)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=2' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
65 (0.309)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=3' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
66 (0.279)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/products'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
67 (0.379)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
68 (0.219)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/banners'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
69 (0.342)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
70 (1.432)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/button'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
71 (0.432)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
72 (0.258)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/title'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
73 (0.461)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
74 (0.298)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/button'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
75 (0.347)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
76 (0.273)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/banners'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
77 (0.342)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
78 (0.241)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'product/product' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
79 (0.350)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=5' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
80 (0.387)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=1' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
81 (0.325)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=9' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
82 (0.361)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=8' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
83 (0.325)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=2' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
84 (0.388)
SELECT *
FROM fhj6_seo_url
WHERE `query` = 'product_id=3' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
85 (0.284)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/products'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
86 (0.359)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
87 (0.279)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/button'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
88 (0.322)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
89 (0.271)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/title'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
90 (0.474)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
91 (0.378)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
92 (0.289)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/button'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
93 (0.409)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
94 (0.260)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/layout'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
95 (0.294)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/content_top'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
96 (0.354)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
97 (0.311)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
98 (0.388)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
99 (0.326)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
100 (0.329)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
101 (0.329)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
102 (0.330)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
103 (0.276)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
104 (0.228)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/main_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
105 (0.387)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
106 (0.248)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/main_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
107 (0.368)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
108 (0.223)
SELECT *
FROM `fhj6_journal3_module`
WHERE `module_id` = '0'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/journal3/module.php:8
109 (0.323)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
110 (0.255)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
111 (0.329)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
112 (0.204)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
113 (0.286)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
114 (0.225)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
115 (0.299)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
116 (0.236)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
117 (0.300)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
118 (0.287)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/form'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
119 (0.370)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
120 (0.230)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/blocks'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
121 (0.366)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
122 (0.344)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
123 (0.450)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
124 (0.277)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
125 (0.375)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
126 (0.670)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
127 (0.293)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
128 (0.322)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/blocks'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
129 (0.412)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
130 (0.299)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
131 (0.327)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
132 (0.246)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
133 (0.374)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
134 (0.323)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/icons_menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
135 (0.322)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
136 (0.415)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/layout'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
137 (0.376)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
138 (0.281)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/footer' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
139 (0.247)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/footer'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
140 (0.335)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
141 (0.289)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
142 (0.350)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
143 (1.352)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
144 (0.343)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
145 (0.492)
SELECT *
FROM fhj6_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'd_social_login'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
146 (0.266)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'extension/module/d_social_login'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
147 (0.320)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
148 (0.282)
SELECT *
FROM fhj6_extension
WHERE `type` = 'analytics'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/setting/extension.php:4
149 (0.301)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/header' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
150 (0.248)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/language' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
151 (0.280)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/language'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
152 (0.344)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
153 (0.256)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/currency' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
154 (0.262)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/currency'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
155 (0.337)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
156 (0.291)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/search' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
157 (0.292)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/search'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
158 (0.296)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
159 (0.299)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/cart' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
160 (0.281)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
161 (0.240)
SELECT *
FROM fhj6_extension
WHERE `type` = 'total'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/setting/extension.php:4
162 (0.251)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'extension/total/sub_total' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
163 (0.278)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
164 (0.307)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
165 (0.294)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'extension/total/total' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
166 (0.277)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
167 (0.251)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
168 (0.273)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
169 (0.271)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/cart'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
170 (0.290)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
171 (0.276)
SELECT *
FROM fhj6_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/menu' OR route = 'vi-vn')
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
172 (0.219)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/menu'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
173 (0.353)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
174 (0.243)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/header'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
175 (0.380)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
176 (0.293)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
177 (0.329)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
178 (0.326)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
179 (0.344)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
180 (0.470)
SELECT *
FROM fhj6_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'advertise_google'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
181 (0.344)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
182 (0.301)
SELECT *
FROM fhj6_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/home'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
183 (0.364)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
184 (0.317)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36
185 (0.400)
SELECT *
FROM fhj6_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'advertise_google'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
186 (0.331)
SELECT *
FROM fhj6_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'd5a78781dca28261154293cadb'
/home/locnuoc2/domains/locnuocchinhhang.vn/public_html/system/library/cart/cart.php:36